Groepen 7 en 8 , feb-maart 2018

Groepen 3 en 4, feb-maart 2018

Kunstproject ( energie, robots )

Groepen 3 en 4 ( januari - februari 2017 )

Groepen 7 en 8 ( januari - februari 2017 )

Kunstproject ( feesten en geloven)

Groepen 5 e 6 ( 18 november 2016 )

Groepen 1 en 2 . 18 november 2016

Anne Frank School